ജ: 1889 അതിരമ്പുഴ. ജോ: ചികിത്സ. കൃ: ഭൈഷജ്യരത്‌നാകരം, വീഷവൈദ്യാമൃതം, വിഷചികിത്സാ സമുച്ചയം, പ്രഥമ ചികിത്സകളും പ്രത്യൗഷധങ്ങളും. മ: 30.4.1978.