ജ: 16.5.1936, ഏറ്റുമാനൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഏഴരപെ്പാന്നാന, കര്‍ക്കടകം, ഇലപൊഴിയും കാലം, രാമരാജ്യം (കവിത), കാക്കയും ഉറുമ്പും (കഥകള്‍).