ജ: 25.12.1951. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: യാദേവി സര്‍വ്വഭൂതേഷ്ഠ, ചിന്തയിലെ രൂപകങ്ങള്‍, പ്രവാചകന്റെ മരണം, ആധുനികോത്തര വിശകലനവും വിമര്‍ശനവും.