ജ: 10.4.1955, കുരീപ്പുഴ. ജോ: സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ക്‌ളാര്‍ക്ക്. കൃ: ഹബീബിന്റെ ദീനക്കുറിപ്പുകള്‍, ശ്രികുമാറിന്റെ ദു:ഖങ്ങള്‍, രാഹുലന്‍ ഉറങ്ങുന്നില്‌ള തുടങ്ങിയവ.