ജ: 22.4.1889, മാവേലിക്കര. ജോ: കച്ചവടം, ചിത്രരചന. കൃ: വേണാടിന്റെ നടുതളല്‍, തച്ചില്‍ മാത്തുതരകന്റെ തങ്കക്കൊമ്പന്‍, കേരളീയ നസ്രാണികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സേവനം, ചിട്ടിത്തലയാള്‍. മ: 21.7.1962.