ജ: 11.10.1947, തലശേ്ശരി. ജോ: പി.ഡബ്‌ളിയു.സി.യില്‍. കൃ: വെണ്മണിയുടെ പുറകേ, ഉത്തരപര്‍വം, നാരായണഗുരുവും വാഗ്ഭടനന്ദനും, ശ്രീനാരായണഗുരു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ തുടങ്ങിയവ.