ജ: 21.5.1933, ശ്രീമൂലനഗരം. ജോ: നാടകാഭിനയം, സിനിമ, അഭിനയം. കൃ: കതിരുകള്‍ (കവിത), കുരിശിന്റെ വഴി, സമുദ്രം, ജ്വാലാമുഖി (നാടകം). പു: സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ നല്‌ള നടനുള്ള അവാര്‍ഡ്. മ: 23.5.1992.