ജ: 14.3.1947 തിരുവനന്തപുരം. ജോ: വാട്ടര്‍ അതോരിറ്റിയില്‍. കൃ: വികാര മുദ്രകള്‍, ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടുമോ, സോവിയറ്റ് കഥകള്‍ (കഥാസമാഹാരം), കരകൗശല കഥകള്‍ (ലേഖന സമാഹാരം), ആറ്റുകാല്‍ ഗീതികള്‍ (കവിത), എന്തൊരു സ്വാദ് (നോവല്‍),