ജ: 1942. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: അന്വയം (നിരൂപണം). പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.