പകല്‍ദിനം, അഹസ്സ്, വാസരം, ദിവസം
പക്ഷംചിറക്, പത്രം, പതത്രം, ഛദം, ഛദനം, വാജം
പക്ഷിഖഗം, വിഹംഗം, വിഹഗം, വിഹംഗമം, ദ്വിജം, പതംഗം, പത്രി, ശകുന്തം
പക്ഷിക്കൂട്നീഡം, കുലയം, കുലായം
പക്ഷ്മംകണ്‍പീലി, ഇമ, പക്ഷ്മളം
പങ്കംചെളി, ചേറ്, കര്‍ദമം
പങ്കജംതാമര, വാരിജം, ജലജം
പംക്തിനിര, കൂട്ടം, ശ്രേണി, സമൂഹം, സംഘാതം
പച്ചഹരിതം, ഹരിത്ത്, പലാശം, തമിലം
പഞ്ചാനനംസിംഹം, പഞ്ചാസ്യന്‍, മൃഗരാജന്‍
പഞ്ജരംപക്ഷിക്കൂട്, കുലയം, കുലായം
പഞ്ഞിതുലം, പിചു, പഞ്ചി
പടസൈന്യം, സേന, അനീകം, അനീകിനി, ചക്രം, ചമു, ധ്വജിനി, പൃതന, ബലം, വരൂഥിനി, വാഹിനി
പടക്കളംഅടര്‍ക്കളം, പോര്‍ക്കളം, രണാങ്കണം, സമരാങ്കണം
പടച്ചട്ടകവചം, തനുത്രം, ഉരച്ഛദം, മര്‍മ്മം, ജഗരം
പടലംകൂട്ടം, പംക്തി, നിര
പടഹംപെരുമ്പറ, ഭേരി, ദുന്ദുഭി
പടിഞ്ഞാറ്പശ്ചിമം, പ്രത്യക്
പടുക്കകിടക്ക, ശയ്യ
പട്ടടശ്മശാനം, ചുടുകാട്
പടീശന്‍കാമദേവന്‍, മാരന്‍, മദനന്‍
പട്ടണംനഗരം, പത്തനം
പട്ടമഹിഷിരാജ്ഞി, രാജപത്‌നി
പട്ടികുക്കുരം, ശ്വാവ്, ശ്വാനന്‍, ശുനകം, ശുനി
പണ്ഡിതന്‍ബുധന്‍, വിദ്വാന്‍, വിശാരദന്‍
പതാക കൊടിക്കൂറ, വൈജയന്തി, കേതനം, കേതു
പതിധവന്‍, പ്രിയന്‍, ഭര്‍ത്താവ്
പതിവ്രതസതി, സാധ്വി, സുചരിത, സുചരിത്ര
പത്മിനിഭാര്യ, കളത്രം, ജായ, പരിഗ്രഹം, കാന്ത, സഹധര്‍മ്മിണി
പത്രാസ്പകിട്ട്, ആഡംബരം, പൊങ്ങച്ചം, അന്തസ്സ്, യോഗ്യത
പഥികന്‍യാത്രികന്‍, സഞ്ചാരി
പനതാലം, താലദ്രുമം, തരുരാജന്‍, തൃണദ്രുമം, ദീര്‍ഘപത്രം
പന്തയം പണയം, വാത്
പന്ത്കന്ദുകം, കണ്ഡുകം, ഗേണ്ഡൂകം
പന്ഥാവ്വഴി, പഥം, മാര്‍ഗ്ഗം
പന്നഗംപാമ്പ്, അഹി, നാഗം
പന്നി കിടി, കിരി, ഘോണി, വരാഹം, സൂകരം
പരഭൃതംകുയില്‍, പികം
പരശുമഴു, കുഠാരം, കോടാലി, പരശ്വധം
പരശുരാമന്‍ ഭാര്‍ഗവന്‍, ഭൃഗുരാമന്‍, ജമദഗ്നന്‍, ഭാര്‍ഗവരാമന്‍
പരാക്രമംവിക്രമം, ശക്തി, ശൗര്യം, ബലം, ദ്രവിണം, തരസ്സ്, ഉരം
പരാഗംപൂമ്പൊടി, രജസ്സ്, പുഷ്പരജസ്സ്
പരിഗ്രഹംഭാര്യ, ജായ, കളത്രം
പരിദേവനംനിലവിളി, ക്രന്ദനം, ആക്രന്ദനം
പരിപാവനം പരിപൂതം, പരിശുദ്ധം, വിശുദ്ധം, ശുദ്ധം, നിര്‍മലം, വിമലം
പരിപ്രേക്ഷ്യംപരിപ്രേക്ഷ്യം വീക്ഷണം, കാഴ്ചപ്പാട്, ദര്‍ശനം
പരിഭാഷതര്‍ജമ, മൊഴിമാറ്റം, ഭാഷാന്തരീകരണം
പരിണയം വിവാഹം, പരിണയനം, പാണിഗ്രഹം, പാണിഗ്രഹണം, പാണിപീഡനം, ഉപയമം, ഉദ്വഹം, ഉദ്വഹനം
പരിമളംസുഗന്ധം, വാസന, സൗരഭ്യം, സുരഭി
പരിവ്രാജകന്‍ഭിക്ഷു, സന്ന്യാസി, താപസന്‍
പരിശുദ്ധിപൂതം, വിമലം, പവിത്രം, അമലം
പര്‍ണശാലആശ്രമം, ഉടജം, മയടം, പര്‍ണാശ്രമം
പര്‍വതംഅചലം, ഗിരി, ശൈലം, അദ്രി, മഹീധരം, മഹീധ്രം, ശിലോച്ചയം, ഭൂധരം
പര്‍വതശിഖരംശൃംഗം, കൊടുമുടി, ശൈലാഗ്രം
പല്ലക്ക്ആന്തോളം, യാപ്യയാനം, ശിബിക, മേനാവ്, ഡയനം, പ്രവഹണം, കര്‍ണീരഥം
പല്ലിഗൗളി, കഡ്യമത്സ്യ, ഗൃഹഗോധ, ഗൃഹാളിക, ജ്യേഷ്ഠ, പല്ലിക, ബ്രാഹ്മി, ലക്തിക
പല്ല്രദനം, ദന്തം, രദം, ദ്വിജം, ദശനം
പവനന്‍ വായു, അനിലന്‍, മാരുതന്‍
പവിഴംവിദ്രുമം, പ്രവാളം, രക്താംഗം, ലതാമണി
പശുഗോ, ഗോവ്, ശൃംഗിണി, സൗരഭേയി, ധേനു, ധേനുക, പയസ്വിനി, മാഹാ, മാഹേയി, രോഹിണി
പാഞ്ചാലിദ്രൗപതി, കൃഷ്ണ, പാര്‍ഷതി, യാജ്ഞസേനി, സൈരന്ധ്രി, പഞ്ചമി, നിത്യയൗവനി
പാടംകണ്ടം, നിലം, വയല്‍, കേദാരം
പാണിഗ്രഹണംവിവാഹം, പരിണയം
പാതാളംഅധോഭുവനം, ബലിസത്മം, രസാതലം, നാഗലോകം, ബഡവാമുഖം
പാത്രംഅമത്രം, ആവപനം, ഭാജനം, ഭാണ്ഡം, സൂപം
പാഥേയം വഴിച്ചോറ്, പൊതിച്ചോറ്
പാദുകംപാദുകാ, ചെരിപ്പ്, പാദരക്ഷ
പാനപാത്രംചഷകം, പാനചഷകം, പാനഭാജനം, കംസം
പാന്ഥന്‍പഥികന്‍, യാത്രികന്‍, സഞ്ചാരി
പാപംഅഘം, കലുഷം, കല്മാഷം, കില്‍ബിഷം, അംഹസ്സ്
പാപ്പാന്‍ആനക്കാരന്‍, ഹസ്തിപന്‍, ഹസ്ത്യാരോഹന്‍, അധോരണന്‍, നിഷാദി
പാമ്പ്സര്‍പ്പം, ഭുജംഗം, ചക്രി, വിഷധരം, ഫണി, ഉരഗം, പന്നഗം, ഭോഗി
പാംസു പൊടി, ധൂളി, രേണു
പാരിജാതംകല്പവൃക്ഷം, ദേവവൃക്ഷം, ദേവതാരു
പാര്‍ഥന്‍അര്‍ജുനന്‍, ഫല്‍ഗുനന്‍, സവ്യസാചി, ജിഷ്ണു
പാര്‍ഥന്‍അര്‍ജുനന്‍, ഫല്‍ഗുനന്‍, സവ്യസാചി, ജിഷ്ണു
പാര്‍ത്ഥിവന്‍രാജാവ്, ഭൂമിപന്‍, ഭൂപന്‍
പാര്‍വതിഉമ, കാര്‍ത്യായനി, ഗൗരി, കാളി, ഹൈമവതി, ഈശ്വരി, ശിവ, അപര്‍ണ, ഗിരിജ
പാര്‍ശ്വവര്‍ത്തി പക്ഷപാതി, ആശ്രിതന്‍, പാര്‍ശ്വസ്ഥന്‍
പാര്‍ഷതിപാഞ്ചാലി, ദ്രൗപതി, കൃഷ്ണ, യാജ്ഞസേനി
പാലാഴിക്ഷീരാബ്ധി, ക്ഷീരസാഗരം, പാല്‍ക്കടല്‍
പാല്‍ക്ഷീരം, ദുഗ്ദ്ധം, പയസ്സ്
പാവകന്‍അഗ്നി, അനലന്‍, ജാതവേദസ്സ്
പാഷണ്ഡന്‍ധര്‍മ്മവിരോധി, നാസ്തികന്‍, നിരീശ്വരവാദി
പാറാവ്കാവല്‍, ഠാണാവ്
പികംകുയില്‍, കോകിലം, പരഭൃതം
പിച്ചക്കാരന്‍യാചകന്‍, തെണ്ടി, ഭിക്ഷു
പിടിയാനകരിണി, വശ, കരേണു, മാതംഗി, ഹസ്തിനി
പിതാവ്അച്ഛന്‍, താതന്‍, ജനകന്‍
പിനാകിശിവന്‍, പിനാകപാണി, കപാലപാണി
പിശുക്കന്‍കൃപണന്‍, കദര്യന്‍, കിംപചാനന്‍, ക്ഷുദ്രന്‍
പീഠികആമുഖം, മുഖവുര, പ്രസ്താവന
പീതാംബരന്‍മഹാവിഷ്ണു, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
പുക ധൂമം, ധൂമ്രം, ധൂപം
പുകയിലധൂമപത്രം, ധൂമ്രപത്രം, ആവിപത്രം, കലഞ്ജം, കൃമിഘ്‌നി, ഗൃദ്ധ്രപത്ര, ധൂമ്രാഹ്യ
പുങ്കന്‍മൂഢന്‍, ഭോഷന്‍, വിഡ്ഢി
പുച്ഛംപരിഹാസം, നിന്ദ
പുച്ഛംവാല്‍, ലാംഗുലം
പുഞ്ചിരിസ്മിതം, സ്‌മേരം, മന്ദഹാസം, സ്മിതി
പുണ്ഡരീകം താമര, നളിനം, കമലം
പുണ്യം സുകൃതം, ശ്രേയം, ധര്‍മം
പുതപ്പ്കമ്പളം, നീശാരം, പ്രാവരണം, പ്രാവാരം
പുതിയത്നവം, നവീനം, നൂതനം, അഭിനവം
പുത്രന്‍ മകന്‍, ആത്മജന്‍, തനയന്‍, തനൂജന്‍, സൂതന്‍, നന്ദനന്‍
പുത്രഭാര്യസ്‌നുഷ, വധു, ജനി
പുത്രിആത്മജ, തനയ, സുത, നന്ദിനി, തനൂജ
പുരികംചില്ലി, ഭ്രൂ
പുരുഷാരംആള്‍ക്കൂട്ടം, ജനക്കൂട്ടം
പുരുഷലിംഗം മേഢ്‌റം, ശിശ്‌നം, ധ്വജം
പുലഅശൗചം, ആശൗചം
പുലരിപ്രഭാതം, വിഭാതം, കാല്യം
പുലിവ്യാഘ്രം, ശാര്‍ദ്ദൂലം, നരി
പുല്ല്തൃണം, ഘാസം, യവസാ
പുഷ്‌കരിണിതാമരപ്പൊയ്ക, സരോജിനി, കമലിനി
പുഷ്പംപൂവ്, സുമം, സൂനം, കുസുമം, പ്രസൂനം, അലര്‍, മലര്‍
പുഷ്പവാടിപൂന്തോട്ടം, ആരാമം, ഉദ്യാനം
പുളകം രോമാഞ്ചം, രോമഹര്‍ഷണം, കോള്‍മയിര്‍, രോമോദ്ഗമം
പുളിനംമണല്‍ത്തിട്ട, സൈകതം
പുഴആപഗ, കുല്യ, തടിനി, നിര്‍ഝരി, വാഹിനി
പൂച്ചമാര്‍ജാരന്‍, ആഖുഭുക്ക്, ഓതു, ബിഡാലം, മൂഷികാരി, വിഡാലം
പൂജഅര്‍ച്ചന, നമസ്യ, അര്‍ഹണ, ആരാധന
പൂണുനൂല്‍പൂണൂല്‍, പവിത്രം, ഉപവീതം, വീതസൂത്രം, സാവിത്രം, യജ്ഞസൂത്രം, ബ്രഹ്മസൂത്രം
പൂന്തോട്ടംആരാമം, ഉപവനം, ഉദ്യാനം, പുഷ്പവാടി, പൂങ്കാവ്
പൂമൊട്ട്കലിക, കോരകം, ക്ഷാരകം, കുഡ്മളം, മുകുളം
പൂരുഷന്‍പുരുഷന്‍, പൂമാന്‍, മനുഷ്യന്‍
പൂവ്കുസുമം,പ്രസൂനം, സുമം, മലര്‍, അലര്‍
പൂഴിപൊടി, ധൂളി, രേണു, പാംസു
പൃഥ്വിഭൂമി, ധര, ധരിത്രി
പൃഥ്വിപതിരാജാവ്, ഭൂപതി, ഭൂമിപന്‍, ധരാപതി
പേന്‍കേശകീടം, കേശടം, യുക, യൂകം
പൊക്കണംമാറാപ്പ്, ഭാണ്ഡം
പോത്ത്നിഷ്‌കഹം, കോടാരം
പൊടിധൂളി, രേണു, പാംസു, രജസ്സ്, ചൂര്‍ണം
പൊട്ട്തിലകം, തമാലം, ചിത്രകം, വിശേഷകം, തൊടുകുറി
പൊന്ന്സ്വര്‍ണം,കനകം, കാഞ്ചനം
പൊയ്കവാപി, സരസി, സരസ്സ്
പൊരുള്‍സാരം, തത്ത്വം, സാരാംശം
പൗര്‍ണമാസിപൗര്‍ണമി, വെളുത്ത വാവ്, പൂര്‍ണിമ, പൗര്‍ണിമ
പ്രചുരംബഹുലം, ബഹു, ഭൂയിഷ്ഠം, ഭൂരി, സ്ഫാരം, ഭൂയ:
പ്രജാപതിബ്രഹ്മാവ്, വേധസ്സ്, വേധാവ്
പ്രജ്ഞപ്രജ്ഞാ, ബുദ്ധി, ബോധം, ധീ, മതി, ധിഷണ
പ്രദോഷംസന്ധ്യ, അന്തി, സായംകാലം
പ്രഭവംഉദ്ഭവം, ജനനം, ആരംഭം, ഉത്പത്തി
പ്രഭാകരന്‍സൂര്യന്‍, ദിവാകരന്‍, അര്‍ക്കന്‍, അംശുമാന്‍, അഹസ്‌കരന്‍
പ്രഭാതം പ്രത്യൂഷം, കാല്യം, ഉഷസ്സ്, വിഭാതം, പ്രാത:കാലം
പ്രഭുസ്വാമി, ഈശ്വരന്‍, പതി, അധിപന്‍, നേതാവ്, നായകന്‍, പരിവൃധന്‍
പ്രമേയംവിഷയം, വസ്തുത, പ്രതിപാദ്യം
പ്രരോദനംകരച്ചില്‍, വിലാപം
പ്രശസ്തന്‍പ്രശസ്തന്‍, പ്രസിദ്ധന്‍, പ്രഖ്യാതന്‍, വിശ്രുതന്‍, പ്രഥിതന്‍, വിജ്ഞാതന്‍
പ്രാജ്ഞന്‍പണ്ഡിതന്‍, വിജ്ഞന്‍, വിജ്ഞാനി
പ്രാലേയംമഞ്ഞ്, ഹിമം, തുഹിനം, തുഷാരം
പ്രാവ്കപോതം, കളരവം, പാരാവതം
പ്രാസാദംമാളിക, മേട, സൗധം, ഹര്‍മ്യം
പ്രേമംപ്രണയം, അനുരാഗം, സ്‌നേഹം
പ്രേയസിഭാര്യ, പത്‌നി, ജായ
പ്ലവഗംപ്ലവംഗമം, കുരങ്ങ്, പ്ലവംശം, വാനരം, മര്‍ക്കടം, കപി
പ്ലാവ്പിലാവ്, പനസം, കണ്ടകീഫലം, പൂതഫലം, ഫലകണ്ടകം, ഫലസം
ഫണംപത്തി, ഫട, സ്ഫട, സ്ഫുട
ഫണിപാമ്പ്, അഹി, സര്‍പ്പം
ഫാലംനെറ്റി, നിടിലം, ലലാടം
ഫേനംപത, നുര, കുമിള
ബകംകൊക്ക്, കൊറ്റി
ബഡവാഗ്നിസമുദ്രാഗ്നി, ഔര്‍വം, ബഡവാനലന്‍, ബാഡവം
ബധിരന്‍ചെകിടന്‍, എഡന്‍
ബന്ധനംഉദ്ദാനം, പ്രഗ്രഹം, ഉപഗ്രഹം, വന്ദി
ബന്ധുജനാതി, ബാന്ധവന്‍, സഗോത്രന്‍, സ്വജനം
ബന്ധുരംമനോഹരം, ആകര്‍ഷകം
ബര്‍ഹംമയില്‍പ്പീലി, പിഞ്ഛം, പിഞ്ഛിക
ബര്‍ഹിമയില്‍, മയൂരം, കേകി
ബലഭദ്രന്‍ബലരാമന്‍, ഹലായുധന്‍, മുസലി, ഹലി, സീരപാണി
ബലവാന്‍ബലശാലി, ബലി, ഊര്‍ജ്ജസ്വലന്‍, ഊര്‍ജ്ജസ്വി, അംസളന്‍
ബലഹീനന്‍ദുര്‍ബലന്‍, ഛാതന്‍, അമാംസന്‍
ബാധ്യതകടം, ഋണം
ബാന്ധവന്‍ബന്ധു, മിത്രം, സ്‌നേഹിതന്‍
ബാലകന്‍ബാലന്‍, കുട്ടി, വത്സന്‍, മാണവന്‍, മാണവകന്‍, പോതന്‍, പോതാകന്‍, പൃഥുകന്‍, ബാലിശന്‍, വടു, പാകന്‍, ഡിംഭന്‍
ബാഷ്പംകണ്ണുനീര്‍, അശ്രു, മിഴിനീര്‍
ബാഹുകൈ, പാണി, ഹസ്തം
ബാഹുലേയന്‍സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, കാര്‍ത്തികേയന്‍, മുരുകന്‍, ആറുമുഖന്‍
ബിലം ദ്വാരം, ഗുഹ, കന്ദരം
ബിസംതാമരവളയം, താമരനൂല്
ബുദ്ധന്‍തഥാഗതന്‍, മാരജിത്ത്, ശാക്യമുനി, ലോകജിത്ത്്, സിദ്ധാര്‍ഥന്‍, ശ്രമണന്‍, സുഗതന്‍
ബുദ്ധിപ്രജ്ഞ, ധീ, ധിഷണ, മനീഷ, മതി, ശേമുഷി, ചേതന
ബുദ്ബുദംനീര്‍ക്കുമിള, ഉദകപ്പോള
ബുഭുക്ഷവിശപ്പ്, അശനാശ
ബൃഹസ്പതി ദേവഗുരു, വ്യാഴം
ബോധക്കേട്മോഹാലസ്യം, മൂര്‍ച്ഛ, മോഹം
ബോധിഅരയാല്‍, അശ്വത്ഥം
ബ്രഹ്മാക്ഷരംപ്രണവം, ഓങ്കാരം
ബ്രഹ്മാവ്കമലാസനന്‍, ചതുരാനനന്‍, പിതാമഹന്‍, പ്രജാപതി, വിധാതാവ്, വിരിഞ്ചന്‍, ലോകേശന്‍, വേധാവ്
ബ്രാഹ്മണന്‍ദ്വിജന്‍, വിപ്രന്‍, അന്തണന്‍, ഭൂദേവന്‍, ഭൂസുരന്‍, മഹീസുരന്‍
ഭക്ഷണം ഭോജനം, ആഹാരം, അശനം, നിഘസം
ഭഗിനി സഹോദരി, സ്വസ്വാവ്
ഭംഗി അഴക്, സൗന്ദര്യം, ലാവണ്യം
ഭജനം ആരാധനം, പൂജനം, അര്‍ച്ചനം, സേവനം
ഭടന്‍ യോദ്ധാവ്, യോദ്ധന്‍, യോദ്ധാരന്‍
ഭയങ്കരം ഭൈരവം, ദാരുണം, ഭീഷണം, ഘോരം, ഭയാനകം, ഭീമം
ഭയം ത്രാസം, ഭീതി, ഭീ, സാദ്ധ്വസം
ഭര്‍ത്താവ് ധവന്‍, പതി, പ്രിയന്‍, വരന്‍, വല്ലഭന്‍, രമണന്‍, കാന്തന്‍, നായകന്‍
ഭവനം ഗൃഹം, സദനം, മന്ദിരം
ഭവന്‍ ശിവന്‍, ഈശന്‍, ഉമാപതി, ഗിരീശന്‍
ഭവാനിപാര്‍വതി, ഉമ, ഗൗരി, കാര്‍ത്യായനി, ഗിരിനന്ദന
ഭസ്മംചാരം, ക്ഷാരം, ഭസിതം, ഭൂതി, വിഭൂതി
ഭാഗിനേയന്‍മരുമകന്‍, അനന്തരവന്‍
ഭാഗിനേയി മരുമകള്‍, അനന്തരവള്‍
ഭാഗ്യംദൈവം, ദിഷ്ടം, ഭാഗധേയം, നിയതി, വിധി
ഭാനുസൂര്യന്‍, പ്രഭാകരന്‍, അംശുമാന്‍
ഭാര്‍ഗവന്‍പരശുരാമന്‍, ജാമദഗ്ന്യന്‍, ഭൃഗുരാമന്‍
ഭാര്യ പത്‌നി, സഹധര്‍മിണി, കാന്ത, കളത്രം, രമണി, ദയിത, പരിഗ്രഹം, ദ്വിതീയ, ജായ
ഭാവുകം മംഗളം, ശ്രേയസ്സ്, ഭാഗ്യം
ഭാഷവാക്ക്, മൊഴി, സരസ്വതി
ഭാഷണം സംഭാഷണം, പ്രഭാഷണം, പ്രസംഗം
ഭിക്ഷക്കാരന്‍ യാചകന്‍, ഭിക്ഷു, സന്ന്യാസി
ഭിക്ഷുസന്ന്യാസി, യാചകന്‍, ഭിക്ഷാംദേഹി
ഭിക്ഷുകി ഭിക്ഷുണി, സന്ന്യാസിനി, യാചകി
ഭീമസേനന്‍ അനിലാത്മജന്‍, ഭീമസേനന്‍, മാരുതി, വാതാത്മജന്‍, വൃകോദരന്‍
ഭീരുഅധീരന്‍, കാതരന്‍, ഭീതന്‍, ത്രസ്തന്‍
ഭീക്ഷ്മന്‍ ഗാംഗേയന്‍, നദീജന്‍, ഗംഗാതനയന്‍, ശാന്തനവന്‍, ഗംഗാദത്തന്‍, താലകേതു
ഭുക്തം ഭുക്തി, ഭക്ഷണം, ആഹാരം, ഭോജനം
ഭുജം കൈ, കരം, ഹസ്തം
ഭൂതി ഭൂ, അനന്ത, വിശ്വംഭര, ധര, ധരിത്രി, ധരണി, ക്ഷോണി, ക്ഷിതി, സര്‍വംസഹ, വസുമതി, വസുധ, ഉര്‍വി, പൃഥ്വി
ഭൃത്യന്‍കിങ്കരന്‍, ദാസന്‍, സേവകന്‍, ഭൃതകന്‍, കര്‍മ്മകാരന്‍, ചേടകന്‍, പരിചാരകന്‍, ഭുജിഷ്യന്‍, പ്രൈഷ്യന്‍
ഭേകം തവള, മണ്ഡൂകം, പ്ലവം, ദര്‍ദ്ദുരം
ഭേരി പെരുമ്പറ, ദുന്ദുഭി, പടഹം
ഭേഷജം ഔഷധം, അഗദം, ഭൈഷജ്യം
ഭോഗി സര്‍പ്പം, അഹി, ഫണി