സമ്മതംഅനുമതി, അംഗീകാരം, ഹിതം, ഇഷ്ടം
സമ്മോഹംമോഹാലസ്യം, മൂര്‍ച്ഛ
സമ്രാട്ട്ചക്രവര്‍ത്തി, രാജാധിരാജന്‍, രാജരാജന്‍
സംയമം സംയമനം, അടക്കം, നിയന്ത്രണം
സംശയംശങ്ക, ആശങ്ക, സന്ദേഹം, ദ്വാപരം
സരണിവഴി, മാര്‍ഗം, പാത
സരസ്വതിബ്രാഹ്മി, ഭാരതി, വാണി, ശാരദ, വാഗീശ്വരി
സരോജിനി താമരപ്പൊയ്ക, കമലിനി, നളിനി
സര്‍പ്പംഅഹി, കണ്ഡലി, ചക്ഷു:ശ്രവണം, പന്നഗം, നാഗം
സവിധം സമീപം, സന്നിധി, സന്നിധാനം
സഹപാഠിസതീര്‍ത്ഥന്‍, സതീര്‍ഥ്യന്‍, എകഗുരു
സഹധര്‍മ്മിണി ഭാര്യ, പത്‌നി, ജായ, കളത്രം
സഹോദരന്‍ സഹജന്‍, സോദരന്‍, ഭ്രാതാവ്, സഗര്‍ഭ്യന്‍
സാജാത്യം സാദൃശ്യം, സാമ്യം, തുല്യത
സാധ്വിപതിവ്രത, സതി, സുചരിത, സചരിത്ര
സാധകന്‍ ഭക്തന്‍, ആരാധകന്‍, ഉപാസകന്‍
സാധുസന്ന്യാസി, താപസന്‍, ഭിക്ഷു
സാന്ത്വനം ആശ്വാസം, സാന്ത്വം
സാന്ദ്രംനിബിഡം, ഘനം
സാനുതാഴ്‌വര, പ്രസ്ഥം
സാമര്‍ഥ്യംനൈപുണ്യം, പ്രാഗല്ഭ്യം, പ്രാവീണ്യം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം
സാമാജികന്‍സഭാംഗം, സദസ്യന്‍, സഭാവാസി
സാമീപ്യംസന്നിധാനം, സന്നിധി, സാന്നിധ്യം, സന്നികര്‍ഷം
സായുജ്യം മോക്ഷം, മുക്തി, കൈവല്യം
സാരഥിതേരാളി, സുതന്‍, രഥി