സാര്‍വഭൗമന്‍ചക്രവര്‍ത്തി, രാജരാജന്‍, രാജാധിരാജന്‍, സമ്രാട്ട്‌
സിന്ദൂരംഅരുണം, ഗണേശഭൂഷണം, നാഗരേണു മംഗല്യം, രക്തരേണു, ശോണം, ശൃംഗാരഭൂഷണം, സീമന്തകം
സിംഹംമൃഗേന്ദ്രന്‍, പഞ്ചാസ്യന്‍, പഞ്ചാനനന്‍, കേസരി, പരി, മൃഗപതി, മഹാനാദന്‍, ഹര്യക്ഷന്‍, കണ്ഠീരവന്‍
സിംഹാസനം നൃപാസനം, ഭദ്രാസനം
സീതജാനകി, ജനകജ, ഭൂപുത്രി, മൈഥിലി, മിഥിലജ, വൈദേഹി
സീമഅതിര്, അതിര്‍ത്തി, പരിധി
സീരം കലപ്പ, കരി, ഹലം
സീരംകലപ്പ, കരി, ഹലം
സുകരം പന്നി, വരാഹം
സുകൃതം പുണ്യം, സല്‍ക്കര്‍മം
സുഖംപ്രീതി, ഹര്‍ഷം, പ്രമോദം, മോദം, ആമോദം, ശര്‍മ്മം
സുത മകള്‍, പുത്രി, ആത്മജ
സുതന്‍ മകന്‍, പുത്രന്‍, ആത്മജന്‍
സുമംഗലി പതിപത്‌നി, സഭര്‍ത്തൃക
സുധഅമൃത്, പീയൂഷം, പേയൂഷം, നിര്‍ജ്ജരം
സുന്ദരന്‍സുഭഗന്‍, സുകുമാരന്‍, സുമുഖന്‍
സുന്ദരി സുമുഖി, രൂപവതി, മനോഹരി, സുലോചന, നതാംഗി, തന്വി, കൃശോദരി
സുപ്തിഉറക്കം, നിദ്ര, സുഷുപ്തി
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍, മഹാസേനന്‍, സ്‌കന്ദന്‍, മുരുകന്‍, കുമാരന്‍, സേനാനി, ഗുഹന്‍, താരകാരി, വല്ലീശന്‍, ഷഡാനനന്‍, ആറുമുഖന്‍, ഷാണ്മാതുരന്‍
സുമതിസുബുദ്ധി, സന്മതി
സുരതം മൈഥുനം, രതം, നിധുവനം
സുരന്‍ദേവന്‍, അമരന്‍, അമര്‍ത്യന്‍, വാനവന്‍
സുരഭികാമധേനു, സ്വര്‍ഗോവ്
സുഹൃത്ത് സ്‌നേഹിതന്‍, കൂട്ടുകാരന്‍, ചങ്ങാതി
സൂക്ഷ്മംഅല്പം, അണു, കണം, കൃശം