ജ: 28.11.1957 പാലക്കാട്. ജോ: വിദേശത്ത്. കൃ: പ്രവാസി. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി തുഞ്ചന്‍ സ്മാരക പുരസ്‌കാരം.