ജ: 12.1.1898, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ജോ : വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍, കൃ: അനാസകതിയോഗം, ശ്രീഹര്‍ഷന്‍, ഉദ്യാനം, കുട്ടികളുടെ പൂങ്കാവനം, ഒരച്ഛന്‍ മകള്‍ക്കയച്ച കത്തുകള്‍ തുടങ്ങിയ. പു: ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം. മ: 30.1.1980.