ജ: 2.2.1933, ചിറയിന്‍കീഴ്. ജോ: സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍. കൃ: എന്‍.ശ്രീകണ്ഠന്‍ നായര്‍വ്യകതിയും പ്രസ്ഥാനവും, മത്തായി മാഞ്ഞൂരാന്‍, കെ. ബാലകൃഷ്ണന്‍, കുട്ടമഞ്ഞ്, കെ.കെ. രാജാ, വടക്കുംകൂര്‍, ഇളംകുളം, വെണ്ണിക്കുളം, രമാഭായി, നിവേദിത, സെന്റ് തെരീസ, ശാരദാ ദേവി, കസ്തൂര്‍ബാ തുടങ്ങിയ ജീവചരിത്ര കൃതികള്‍. മ: 15.11.1998.