നിചോളംമൂടുപടം, അവഗുണ്ഠനം
നിദ്രശയനം, സുപ്തി, സുഷുപ്തി
നിന്ദഅവജ്ഞ, അവഹേളനം, പരിഭവം, ഗര്‍ഹണം, ആക്ഷേപം, അസൂഷണം
നിന്ദിതംഅധമം, അണകം, അവദ്യം, കുത്സിതം, ഖേടം, ഗര്‍ഹ്യം, നികൃഷ്ടം, പ്രതികൃഷ്ടം
നിപുണന്‍അഭിജ്ഞന്‍, പ്രവീണന്‍, വിജ്ഞന്‍, വൈജ്ഞാനികന്‍, ശിക്ഷിതന്‍, സമര്‍ത്ഥന്‍
നിബിരംശിബിരം, പാളയം, പടകുടീരം
നിഭംതുല്യം, സമം, സന്നിഭം
നിമിത്തംഹേതു, കാരണം, മൂലം
നിയതിവിധി, ഭാഗ്യം
നിയന്താവ്ഈശ്വരന്‍, ഈശന്‍, സര്‍വേശന്‍, നിയാമകന്‍
നിയമംചട്ടം, വ്യവസ്ഥ, പതിവ്, ക്രമം
നിര്‍വേദംവിരക്തി, അനാസക്തി
നീലത്താമരഅതിചര, പത്മ, ഓരിലത്താമര
നിലാവ്ചന്ദ്രിക, കൗമുദി, ജ്യോത്സ്‌ന, ചന്ദ്രിമ
നിശരാത്രി, നക്തം, നിശീഥിനി
നിശാചരന്‍രാക്ഷസന്‍, രാത്രീഞ്ചരന്‍, നക്തഞ്ചരന്‍, നിശിചരന്‍
നിഷാദന്‍കാട്ടാളന്‍, ചണ്ഡാലന്‍
നിഷ്ണാതന്‍സമര്‍ത്ഥന്‍, വിശാരദന്‍, വിചക്ഷണന്‍
നിഹാരംമഞ്ഞ്, തുഹിനം, ഹിമം
നീചന്‍പ്രാകൃതന്‍, ഹീനന്‍, നിഹീനന്‍, അപസഭന്‍, ജാല്മന്‍, പ്രകൃതന്‍, വിവര്‍ണന്‍
നീഡംപക്ഷിക്കൂട്, കുലയം, കുലായം
നീഡജംപക്ഷി, പതംഗം, പതത്രി
നീരജംതാമര, വാരിജം, പാഥോജം
നീരദംമേഘം, ജലദം, അംബുദം
നീരാട്ട്നീരാട്ടം, കുളി, സ്‌നാനം