മഹാദേവന്‍ശിവന്‍, ശങ്കരന്‍,ഈശന്‍
മഹാദേവി പാര്‍വതി, ഉമ, ഭവാനി, ശീവ, സിംഹരഥ
മഹാനസംഅടുക്കള, മടപ്പുര, പാചകപ്പുര
മഹാമേരുസുമേരു, അമരാദ്രി, ഹേമാദ്രി, കനകാചലം, കര്‍ണികാചലം, രത്‌നസാനു, ദേവപര്‍വതം
മഹാശയംസമുദ്രം, ജലധി, ആഴി
മഹിഭൂമി, ധര, ധരണി
മഹിഷംപോത്ത്, സൈരിഭം
മഴമാരി, വര്‍ഷം, വൃഷ്ടി, വര്‍ഷണം
മഴവില്ല്ഇന്ദ്രചാപം, ശക്രചാപം, ശക്രധനുസ്സ്, രോഹിതം
മറതിരശ്ശീല, തിരസ്‌കരണി, യവനിക, പ്രതിസീര, വെളിയിട
മാടംകൊട്ടാരം, മാളിക, കോട്ടമാളിക
മാടംചെറുവീട്, കാവല്‍പ്പുര
മാതാവ്അമ്മ, ജനനി, ജനയിത്രി
മാതുലന്‍അമ്മാവന്‍, മാതൃകന്‍
മാധവന്‍ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, ഗോവിന്ദന്‍, വാസുദേവന്‍, ചക്രായുധന്‍, ലക്ഷ്മീപതി
മാനുഷന്‍മനുഷ്യന്‍, നരന്‍, മര്‍ത്ത്യന്‍
മാന്ത്രികന്‍ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്‍, ജാലവിദ്യക്കാരന്‍, ഐന്ദ്രജാലികന്‍, പ്രതിഹാരികന്‍, മായാകാരന്‍
മാന്‍ഹരിണം, കരംഗം, സാരംഗം, എണം
മാംസംഇറച്ചി, ആമിഷം, പിശിതം, ക്രവ്യം
മാരന്‍കാമദേവന്‍, മദനന്‍, മന്മഥന്‍
മാരിമഴ, വര്‍ഷം, വൃഷ്ടി
മാരുതന്‍ കാറ്റ്, പവനന്‍
മാരുതിവായുപുത്രന്‍, മാരുതാത്മജന്‍, വായുതനയന്‍
മാര്‍ഗംഅയനം, പഥം, പന്ഥാവ്, വഴി, സരണി
മാര്‍ദവംകോമളം, മൃദു, മൃദുലം, സുകുമാരം