മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍സൂര്യന്‍, ദിനകരന്‍, അംശുമാന്‍
മാര്‍വ്വിടംമാറിടം, നെഞ്ച്, മാറ്, ഉരസ്സ്
മാലമാല്യം, ഹാരം, ദാമം
മാലതിപിച്ചകം, മനോജന, സന്ധ്യാപുഷ്പി
മാല്ദു:ഖം, രുജ, സന്താപം
മാവ്ആമ്രം, ആമ്രചൂഡം, രസാലം, സഹകാരം, മാകന്ദം, കാമാംഗം, ച്യൂതം, മധുഫലം
മാളികഹര്‍മ്യം, പ്രാസാദം, സൗധം, മേട
മാറാട്ടംവേഷമാറ്റം, പ്രച്ഛന്നവേഷം
മാറ്റൊലി പ്രതിധ്വനി, പ്രതിധ്വാനം, പ്രതിശ്രുതി
മിത്രംചങ്ങാതി, തോഴന്‍, സഖാവ്, സുഹൃത്ത്
മിഥുനംഇണ, യുഗ്മം, യുഗം
മിഥുനംജ്യേഷ്ഠം, ശുക്രം
മിന്നല്‍ക്ഷണപ്രഭ, മിന്നല്‍പ്പിണര്‍, തടിത്, സൗദാമിനി, ഹ്രാദിനി, ശതഹ്രദ, ചഞ്ചല, ചപല, വിദ്യുത്
മിന്നാമിനുങ്ങ്ഖദ്യോതം, നിശാമണി, ഇന്ദുഗോപം, പ്രഭാകീടം, തൈജസകീടം
മിന്നാരംദീപസ്തംഭം, വിളക്കുമാടം, ഗോപുരം
മിഴികണ്ണ്, നേത്രം, അക്ഷി
മീന്‍മത്സ്യം, ഝഷം, വിസാരം, ശകലി
മീമാംസകന്‍മീമാംസാകാരന്‍, മീമാംസകൃത്ത്, ജൈമിനിയന്‍
മീശശ്മശ്രു, വ്യഞ്ജനം, മുഖരോമം
മുകില്‍മേഘം, വാരിദം, ജലദം
മുകില്‍വര്‍ണന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, കാര്‍വര്‍ണന്‍
മുകുന്ദന്‍ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, വാസുദേവന്‍, ദേവകീനന്ദനന്‍
മുകുരംകണ്ണാടി, ആദര്‍ശം, ദര്‍പ്പണം
മുക്കണ്ണന്‍ശിവന്‍, ത്രിനേത്രന്‍, ത്രിലോചനന്‍, ഫാലലോചനന്‍
മുക്കുവന്‍കൈവര്‍ത്തകന്‍, ദാശന്‍, ധീവരന്‍, മത്സ്യോപജീവി
മുക്കൂറ്റിതാമ്രമൂല, ശമീപത്ര, ശമീപത്രി, സപ്തപര്‍ണി
മുഖംആനന്ദം, ആസ്യം, വദനം, വക്ത്രം, തുണ്ഡം
മുടന്തന്‍പംഗു, ഞൊണ്ടി, ഞൊണ്ടന്‍, ഖഞ്ജന്‍, ലങ്കടന്‍
മുട്ടഅണ്ഡം, കോശം, കോഷം
മുതലനക്രം, ഗ്രാഹം, ജലചരം, കുംഭീരം, അവഹാരം, ജലജിഹ്വം
മുത്തങ്ങമുസ്തകം, ഭദ്രം, കുരുവിന്ദം, മേഘനാമാ
മുത്ത്ഇന്ദുരത്‌നം, മുക്തം, മുക്താഫലം, മൗക്തികം, ശുക്താമണി
മുനിഋഷി, സന്ന്യാസി, താപസന്‍
മുന്തിരിദ്രാക്ഷ, മൃദ്വീകം, മധുരസ, സ്വാദ്വി
മുലസ്തനം, കുചം, ഉരസിജം, വക്ഷോജം, പയോധരം, കൊങ്ക
മുസലം പരിഘം, ഇരുമ്പുലക്ക, ആയസദണ്ഡം
മേഘംഅഭ്രം, വാരിവഹം, വലാഹകം, ജലധരം, വാരിദം, ഘനം, ജീമൂതം, ജലദം, അംബുദം
മേഘനാദന്‍ഇന്ദ്രജിത്ത്, ശക്രജിത്ത്
മേദിനിഭൂമി, ധര, ധരണി, ധരിത്രി
മേധംയാഗം, അധ്വരം, ഇഷ്ടി
മേധബുദ്ധി, മതി, ധീ
മേനിശരീരം, കായം, വപുസ്സ്, തനു
മേഷംആട്, അജം, ഛഗം, ബസ്തം
മൊഴിവാക്ക്, ചൊല്ല്, വാണി, ഭാഷ
മൊഴിമാറ്റംപരിഭാഷ, തര്‍ജ്ജമ, ഭാഷാന്തരീകരണം
മോക്ഷംമുക്തി, കൈവല്യം, നിര്‍വാണം, അപഗര്‍വം, അമൃതം, നി:ശ്രേയസം
മോതിരംഅംഗുലീയം, അംഗുലീയകം, ഊര്‍മിക, ഗഡുകം
മോദംസന്തോഷം, ആമോദം, ആഹ്ലാദം
മോര്ഗോരസം, തക്രം, ദണ്ഡാഗതം, മഥിതം
മോഹംആഗ്രഹം, ആശ, ഈപ്‌സിതം
മ്ലേച്ഛന്‍നികൃഷ്ടന്‍, അപരിഷ്‌കൃതന്‍, അനാര്യന്‍
യക്ഷ്മംക്ഷയം, യക്ഷ്മാവ്, രോഗരാജന്‍
യജനംയാഗം, മേധം, യജ്ഞം
യമന്‍അന്തകന്‍, കാലന്‍, കൃതാന്തകന്‍, ദണ്ഡധരന്‍, ധര്‍മ്മരാജന്‍, പിതൃപതി, സമവര്‍ത്തി
യമുനകാളിന്ദി, കളിന്ദജ, സൂര്യപുത്രി, യമസോദരി
യശസ്‌കന്‍ യശസ്വി, കീര്‍ത്തിമാന്‍, പ്രസിദ്ധന്‍, പ്രശസ്തന്‍
യശസ്സ്കീര്‍ത്തി, മഹിമ, പ്രശസ്തി
യാഗം അദ്ധ്വരം, ക്രതു, മഖം, യജ്ഞം, സവം, യജനം
യാഗശാലയജ്ഞശാല, സത്രശാല, പ്രതിശ്രയം
യാചകന്‍അര്‍ത്ഥി, യചയിതാവ്, വനീയകന്‍, മാര്‍ഗണന്‍
യാത്രയാനം, ഗമനം, വ്രജ്യ, ഗമം
യാത്രക്കാരന്‍യാത്രികന്‍, സഞ്ചാരി, പഥികന്‍
യാമിനിരാത്രി, നിശീഥിനി
യുഗംരണ്ട്, യുഗളം, യുഗ്മം, യൂശകം
യുദ്ധംആയോധനം, സമരം, രണം, കലഹം, വിഗ്രഹം, സംഗ്രാമം, ആഹവം, ആജി, സംഗരം
യുവാവ്തരുണന്‍, വയസ്യന്‍, വയസ്ഥന്‍
യോനിഉപസ്ഥം, ഭഗം, മദനാലയം
യോഷസ്ത്രീ, നാരി, വനിത
രക്തചന്ദനം തിലപര്‍ണി, കചന്ദനം, പത്രാംഗം, രഞ്ജനം
രക്തംരുധിരം, ശോണിതം, നിണം, ലോഹിതം
രജകന്‍അലക്കുകാരന്‍, മാര്‍ജ്ജന്‍, നിര്‍ണേജകന്‍
രതംസുഖം, ആനന്ദം
രഥ്യരത്ഥ്യ, വഴി, മാര്‍ഗം, പഥം
രദനം രദം, പല്ല്, ദന്തം
രന്ധ്രംകുഹരം, സുഷിരം, ദ്വാരം, വിവരം, വിലം, ബിലം
രമ്യസുന്ദരി, സുമുഖി, സുതനു
രവംശബ്ദം, നാദം, സ്വരം
രശ്മിഅംശു, കരം, കിരണം, ഭാനു മരീചി, മയൂഖം
രസന നാവ്, ജിഹ്വ, നാക്ക്
രഹസ്യം ഗൂഢം, നിഗൂഢം, ഗുപ്തം
രാക്ഷസന്‍ആശരന്‍, രാത്രീഞ്ചരന്‍, കര്‍ബുരന്‍, നക്തഞ്ചരന്‍, യാതു, പുണ്യജനന്‍, രക്ഷസ്സ്, യാതുധാനന്‍, രജനിചരന്‍, രക്തപന്‍
രാജയക്ഷ്മാവ്ക്ഷയം, രോഗരാജന്‍
രാജവീഥിരാജമാര്‍ഗം, രാജപാത
രാജാവ്നൃപന്‍, ഭൂപന്‍, അരചന്‍, ഭൂപാലന്‍, നരപതി, മന്നന്‍, മന്നവന്‍, നരേന്ദ്രന്‍, ധരാപതി, പാര്‍ത്ഥിവന്‍
രാത്രിനിശ, നിശീഥിനി, രജനി, യാമിനി, ശര്‍വരി, വിഭാവരി, അല്ല്, തമസ്വിനി, ത്രിയാമ
രാഹിത്യംഅഭാവം, ശൂന്യത, ഇല്ലായ്മ
രാഹുതമന്‍, മഹാഗ്രഹം, വിധുന്തുദന്‍, ശീര്‍ഷകന്‍, സൈംഹികേയന്‍, അഭ്രപിശാചന്‍, സ്വര്‍ഭാനു
രിപുശത്രു, അരി, അരാതി
രുചിരംമനോഹരം, സുന്ദരം, കമനീയം
രുദ്രാക്ഷംഅക്ഷം, പാവനം, ശര്‍വാക്ഷം, ശിവാക്ഷം, ഹരാക്ഷം
രുധിരംരക്തം, നിണം, ശോണിതം
രൂഢിപ്രസിദ്ധി, പ്രശസ്തി
രേവനര്‍മ്മദാനദി, മേഖല, രേഖ, സോമോത്ഭവ
രോഗംആതങ്ക, ആമയം, കില്‍ബിഷം, വ്യാധി, ഗദം, രുജ
രോഗിആതുരന്‍, വ്യധിതന്‍, അഭ്യമിതന്‍, അഭ്യാന്തന്‍
രോമാഞ്ചംരോമഹര്‍ഷണം, പുളകം, രോമോദ്ഗമം
ലക്കംഎണ്ണം, സംഖ്യ
ലക്ഷ്മണന്‍സൗമിത്രി, ത്രൈമാധുരന്‍, സൗമിത്രന്‍
ലക്ഷ്മിഇന്ദിര, ഹരിപ്രിയ, പത്മ, കമല, ഭാര്‍ഗവി, മലര്‍മങ്ക, പൂമങ്ക
ലക്ഷ്യംലാക്ക്, ശരവ്യം, ഉന്നം
ലജ്ജഹ്രീ, വ്രീഡ, വ്രീള, മന്ദാക്ഷം, നാണം
ലജ്ജാലുലജ്ജിതന്‍, ഹ്രീണന്‍, ഹ്രീതന്‍
ലതവള്ളി, വല്ലി, വല്ലരി
ലന്തക്കായ്ബദരം, കുവലം, കോല ം, സൗവീരം, ഫേനിലം
ലമ്പടന്‍വിടന്‍, ജാരന്‍
ലലനാസുന്ദരി, വാമ, വലജ, സുതനു
ലലാടം നെറ്റി, നിടിലം, ഫാലം
ലവണംഉപ്പ്, വാസിരം, സാമുദ്രം
ലഹളകലാപം, കലഹം, ബഹളം
ലാക്ക്ലക്ഷ്യം, ഉന്നം, ശരവ്യം
ലാംഗുലംവാല്, പുച്ഛം
ലിംഗംശിശ്‌നം, മേഹനം, ജനനേന്ദ്രിയം
ലുബ്ധന്‍കദര്യന്‍, ക്ഷുദ്രന്‍, പിശുക്കന്‍
ലേഖനിപേന, തൂലിക
ലേപംലേപനം, പുരട്ടല്‍, പൂശല്‍
ലോകംഭുവനം, ജഗത്, വിഷ്ടപം, വിശ്വം
ലോചനംകണ്ണ്, അക്ഷി, ദൃഷ്ടി
വക്ത്രംമുഖം, വദനം, ആസ്യം
വക്ഷസ്സ്നെഞ്ച്, മാറിടം, ഉരസ്സ്
വങ്കന്‍മൂഢന്‍, മന്ദന്‍, വിഡ്ഢി
വചനംവാക്ക്, മൊഴി, വചസ്സ്
വഞ്ചകന്‍ചതിയന്‍, ധൂര്‍ത്തന്‍, ഛലന്‍
വഞ്ചീശ്വരന്‍വഞ്ചിഭൂപന്‍, വഞ്ചിരാജന്‍
വണിക്വ്യാപാരി, കച്ചവടക്കാരന്‍, വൈശ്യന്‍
വണ്ടിശകടം, യാനം, ചാട്, രഥം