കഴുത്തുണ്ട് കാതില്ല, കൈയുണ്ട് കാലില്ല-        കുപ്പായം.

കറുത്തകാളയെ കുളിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ വെള്ളക്കാളയായി      -ഉഴുന്ന്.

കറുത്തൊരുത്തന്‍ കരിമുട്ടന്‍,കടിച്ചൊരുത്തന്റെ നടു മുറിച്ചു-     പാക്കുവെട്ടി.

കറുത്തവയലില്‍ വെളുത്ത വിത്ത്-       നക്ഷത്രങ്ങള്‍.

കറുകറുത്തൊരു കുഞ്ഞന്‍, കുളിച്ചപ്പോള്‍ വെളുപ്പനായി     -ഉഴുന്ന്.

കറുത്ത പാറയ്ക്ക് വെളുത്ത വേര്-        ആനക്കൊമ്പ്.

കറുത്ത കണ്ടത്തില്‍ വെളുത്ത വിത്ത് വിതച്ച്, വെളുത്ത കളത്തില്‍ കൊയ്തു വെച്ചു-

ബ്ലാക്ക് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് നോട്ടുബുക്കില്‍ എഴുതിയെടുക്കുന്നത്   

കറുത്ത കണ്ണീരുകൊണ്ട് കാര്യം പറയാന്‍ തൊപ്പിയൂരി മൂന്നിലിട്ടു    -പേന.

കറുത്ത തലയുള്ള വെള്ളക്കാരന്‍ കുത്തി കത്തി ചത്തു-       തീപ്പെട്ടിക്കോല്‍.

കറുത്ത പാറയ്ക്ക് നാലു തൂണ്‍-      ആന.

കറിക്കു മുമ്പന്‍, ഇലയ്ക്ക് പിമ്പന്‍-      കറിവേപ്പില.

കറപ്പന് എട്ടു മക്കളുണ്ട്, എട്ടു മക്കളും ഒരു പോലെ-      കുടക്കമ്പികള്‍.

കറുത്ത കുില്‍ ആയിരം കിളി ചിലച്ചിറങ്ങി-ആനപ്പുറത്ത്       ചങ്ങലയിടുക.

കറുകറുത്തൊരു സുന്ദരി, എടുത്തു രണ്ടു മലക്കം-കടുകു       വറുക്കുക.

കറുകറുത്തവന്‍, ഇരട്ടക്കണ്ണന്‍ കടിച്ചാല്‍ രണ്ടുമുറി       -പാക്കുവെട്ടി.

കറുത്ത കുപ്പായമിട്ടും വെളുത്ത കുപ്പായമിട്ടും പുള്ളിക്കുപ്പായമിട്ടും കണ്ടിട്ടും   –ആകാശം.

കടാകടാ കുടുകുടു, വട്ടത്തിലോടും വണ്ടി-     ആട്ടുക്കല്ല്.

കട കത്തിച്ചു, തല കത്തിച്ചു-        നെല്ല്.

കടലിലുള്ളൊരു കൊച്ചുകുട്ടന്‍, കുടിലിലെത്തി കൊച്ചുകുട്ടന്‍, ഏറിയാലും കുറഞ്ഞാലും തെറി    -ഉപ്പ്.

കണ്ടാല്‍ നല്ലൊരു മാണിക്യം, തോലു കളഞ്ഞാല്‍ കഴമ്പില്ല-         ചുവന്നുള്ളി.

കണ്ടാല്‍ വടി, തിന്നാന്‍ മധുരം-         കരിമ്പ്.

കണ്ണുണ്ട്, അസ്ഥിയുണ്ട്, മാംസമുണ്ട്, രോമമുണ്ട്, മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമല്ല, പക്ഷിയല്ല      -തേങ്ങ.

കണ്ണില്ലാത്തവന്‍ എല്ലാം നോക്കി കാണുന്നു-     സൂര്യന്‍.

കണ്ടാല്‍ വെളുമ്പി, ജനിച്ചാല്‍ വളരില്ല       -മുട്ട.

കണ്ണു പളുങ്കു പോലെ, തല പന്തുപോലെ, വാല്‍ പുലിവാല്‍-     പൂച്ച.

കത്തിയില്ലാതെ കാടു വെളുപ്പിച്ചു-       വെറ്റില നുള്ളുക.

കത്തിച്ചാല്‍ അണയും, അണഞ്ഞാല്‍ ആളി കത്തും-       ചൂട്ട്.

കയറും കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ കാളയുടെ കഴുത്തു കാണാനില്ല-     ആമ.

കയ്യില്‍ കയറി മെയ്യിലൊളിച്ചു-     ചോറുരുള.

കയ്യില്ല, കാലില്ല, നീന്തൂന്നുണ്ട്. കൊമ്പുണ്ട്, കുത്തുന്നില്ല-      തോണി.

കരയില്ലാ കടലില്ലാ കൊച്ചുതോണി, തുഴയില്ലാതോടും കൊച്ചുതോണി      -ചന്ദ്രന്‍.

കരുവാന്‍ കുട്ടന്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍-      താക്കോല്‍.