ശാശാ പോട്ടില്‍ രത്‌നകല്ല്.

ശാശി ശുമ്മാകെടാ, ശപ്പന്‍ നായരുടെ മേലെ കെടാ- കടുക് വറുത്ത് കറിയിലിടുക.

ശടകു കുടകണ്ണാ ശംഖു കോര്‍ത്ത കര്‍ണ്ണാ നടുവില്‍ കുംഭകര്‍ണ്ണാ-തൊട്ടിലില്‍ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടി.

ശാരി വള്ളി ശുകുന്തള വള്ളി വെള്ളത്തിലിട്ടാല്‍ ചീയാത്ത വള്ളി-തലമുടി.

ശാരി വള്ളി ശകുന്തള വള്ളി ആദ്യം കറുത്തിട്ട് പിന്നെ വെളുത്തിട്ട്-തലമുടി.

സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ തീവണ്ടി, സങ്കോചിക്കുമ്പോള്‍ ചക്രം-തേരട്ട.

സദ്യയ്ക്കു മുമ്പില്‍ ഇലയ്ക്കു പിമ്പന്‍-കറിവേപ്പില.

സാക്ഷപ്പൊത്തില്‍ മിന്നാമിനുങ്ങ്-കമ്മല്‍.

സുന്ദരനെങ്കിലുമൊറ്റക്കണ്ണന്‍-കുന്നിക്കുരു.

സുന്ദരിക്കുട്ടി ഉടുതുണിയില്ലാതെ കുട ചൂടി നില്‍ക്കുന്നു-കൂണ്‍.

സുന്ദരന്‍ കുളിച്ചപ്പോള്‍ ചൊറിക്കുട്ടനായി-പപ്പടം.

സൂചിക്കാലില്‍ വട്ടം തിരിയും മൊട്ടത്തലയന്‍ കുട്ടപ്പന്‍-പമ്പരം.

സൂര്യനിലുണ്ട്, ചന്ദ്രനിലില്ല ചിങ്ങത്തിലുണ്ട്, മിഥുനത്തിലില്ല ഞാനാര്-സൂചി.

സൂചി പോലെയില വന്നു, പായപോലെയില വിരിഞ്ഞു-വാഴ